ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ

ನಂ.17 , ವಾರ್ತಾ ಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560001,

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22028001 / 2

ಫಾಕ್ಸ್ -2208041

email us at: commissionerinformation@gmail.com

                 comm-dipr@karnataka.gov.in

 ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ

ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಮೇಲ್

1

ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್‌ ,ಭಾಆಸೇ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001

080-22253454

080-22253424

9483505994

 

2

ಡಾ. ಪಿ ಎಸ್ ಹರ್ಷ , ಐಪಿಎಸ್

ಆಯುಕ್ತರು

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

080-22028001/2

9480841201

commissionerinformation@gmail.com

comm-dipr@karnataka.gov.in

3

ಡಿ.ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್

ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ) (ಹೆ.ಪ್ರ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

080-22028102

9480841207

mygovernmentnews@gmail.com

mmrreport@gmail.com

4

ಡಿ.ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್

ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಚಲನಚಿತ್ರ  ಶಾಖೆ) (ಹೆ.ಪ್ರ)

 

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

080-22028043

9480841207

mygovernmentnews@gmail.com

flims@gmail.com

5

ಡಿ.ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್

ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು

 (ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಶಾಖೆ)  (ಹೆ.ಪ್ರ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

080-22028043

9480841207

mygovernmentnews@gmail.com

cpinfodept@gmail.com

6

ಡಿ.ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಕಟಣೆ) (ಹೆ.ಪ್ರ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

080-22028103

9480841207

mygovernmentnews@gmail.com

publicationdipr@gmail.com

7

ಡಿ.ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್

ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಶಾಖೆ) (ಹೆ.ಪ್ರ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

080-22028103

9480841207

ddfieldpublicity@gmail.com

mygovernmentnews@gmail.com

8

ಡಿ.ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್

ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಶಾಖೆ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

080-22028052

9480841207

varthasoudhabengaluru@gmai.com

mygovernmentnews@gmail.com

9

ಸಿ.ಆರ್.ನವೀನ್

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಚಲನಚಿತ್ರ ಶಾಖೆ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

080-22028054

9448058775

naveen.cr@gov.in

10

 

 

ಸಹನಾ ಎಂ.

 

 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಕಟಣೆ)

 

 

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 

 

 

9480841231

 

 

 

 

sahana.maji@gmail.com

11

ಕೆ.ಪಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು                      (ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಶಾಖೆ) (ಹೆ.ಪ್ರ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

080-22028043

9480841253

cpinfodept@gmail.com

11

ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪ ಜಿ.ಬಿ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಶಾಖೆ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 

ddfieldpublicity@gmail.com 

12

ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಶಾಖೆ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 

varthasoudhabengaluru@gmai.com

13

ರೋಹಿಣಿ.ಕೆ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಕಟಣೆ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

9480841205

marchofkarnataka@gmail.com

14

ಮಹೇಶ್‌ ಎನ್‌.ಎಸ್‌.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 ( ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

9343838183

 

15

ಶೇಖರ್ .ವಿ

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಾಧಿಕಾರಿ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

080-22028066

080-22028034

informationdeptacc@gmail.co

16

ಬಿ.ಎಸ್. ಲತ

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, (ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ) ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಹೆ.ಪ್ರ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 9886527600

mmrreport@gmail.com

17

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ,

ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

(ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಶಾಖೆ ) (ಹೆ.ಪ್ರ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 

cpinfodept@gmail.com

18

ಡಾ|| ಕೆ.ಎನ್. ಕವನ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು                     (ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಶಾಖೆ )

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

080-22028052

varthasoudhabengaluru@gmai.com

19

ಅಶ್ವಿನಿ ವಿ. ಪತಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

9986028906

 

20

ಬಿ.ಜಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 (ಪ್ರಕಟಣಾ ಶಾಖೆ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 

 

21

ಜಡಿಯಪ್ಪಗೆದ್ಲಗಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು                     (ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಶಾಖೆ )

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 

 

22

ಕೆ.ಎನ್. ವಿಜಯಾನಂದ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು                     (ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಶಾಖೆ )

ಡಾ||ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ|| ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಹಾಗೂ ಡಾ|| ಅಂಬರೀಷ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆ.ಪ್ರ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 

 

23

ವೈ.ಸಿ. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್

ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರರು,

(ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಶಾಖೆ )

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-09-2022 05:09 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080