ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ

ನಂ.17 , ವಾರ್ತಾ ಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು-560001,

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22028001 / 2

ಫಾಕ್ಸ್ -2208041

email us at: commissionerinformation@gmail.com

                 comm-dipr@karnataka.gov.in

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಹೆಸರು

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ

ಪದನಾಮ

 

ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಮೇಲ್ 

ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್‌ ,ಭಾಆಸೇ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 

 

 

080-22253454

080-22253424 

9483505994 

 

 

 ಡಾ. ಪಿ ಎಸ್ ಹರ್ಷ , ಐಪಿಎಸ್

ಆಯುಕ್ತರು

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 080-22028001/2

 9480841201

commissionerinformation@gmail.com

comm-dipr@karnataka.gov.in 

 

 

 ಡಿ.ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್

 ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ) 

 ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 080-22028102

 9480841207

 

mygovernmentnews@gmail.com

mmrreport@gmail.com 

  ಡಿ.ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್

ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು (ಚಲನಚಿತ್ರ ಶಾಖೆ)  ಹಾಗೂ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಶಾಖೆ)

 ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 080-22028043

 9480841207

 

mygovernmentnews@gmail.com

cpinfodept@gmail.com 

  ಡಿ.ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್

 

 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಕಟಣೆ)

 ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 080-22028103

 9480841207

 

mygovernmentnews@gmail.com 

publicationdipr@gmail.com 

 ಡಿ.ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್

ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಶಾಖೆ)

 ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 

 080-22028103

 9480841207

 

ddfieldpublicity@gmail.com 

mygovernmentnews@gmail.com 

 ಡಿ.ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್

ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಶಾಖೆ)

 ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 080-22028052

 9480841207

 

varthasoudhabengaluru@gmai.com 

mygovernmentnews@gmail.com 

 ಸಿ.ಆರ್.ನವೀನ್ 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಚಲನಚಿತ್ರ ಶಾಖೆ) (ಹೆ.ಪ್ರ)

 ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 080-22028054

 9448058775

 

naveen.cr@gov.in 

 ಸಹನಾ ಎಂ. 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಕಟಣೆ) (ಹೆ.ಪ್ರ)

  ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 9480841231

 

sahana.maji@gmail.com

 

ಕೆ.ಪಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಶಾಖೆ) (ಹೆ.ಪ್ರ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 080-22028043

 9480841253

 

puttaswamaih.kp@ka.gov.in 

ಹಮೀದ್‌ ಖಾನ್‌ 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಶಾಖೆ) (ಹೆ.ಪ್ರ)

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 

  marchofkarnataka@gmail.com

 ಶೇಖರ್ .ವಿ

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಾಧಿಕಾರಿ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ನಂ. 17,
ವಾರ್ತಾಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ) ಬೆಂಗಳೂರು 560001

 

 080-22028066

 080-22028034

 

 

 informationdeptacc@gmail.com

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-01-2022 05:18 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080